0

تاج گل محک به شماره ثبتی ۳۵۲۸۱۵ اقدام به آماده سازی تاج گل های طبیعی و مصنوعی و استند تسلیت در قالب سفارش به صورت ۲۴ ساعته نموده است و درآمده حاصله را صرف امور موسسه خیریه رضوان کرمان می نماید.

تاج گل دو طبقه مصنوعی(تسلیت)​​

تاج گل دو طبقه مصنوعی(تسلیت)​

تاج گل مصنوعی(تسلیت)

استند تسلیت گل رز

استند تسلیت گل نرگس (متوسط)

استند تسلیت گل نرگس (بزرگ)